Versie april 2023

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Van Bentum Hoveniers, gevestigd te Barneveld, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83645543.
2. Van Bentum Hoveniers is gerechtigd om de voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.
3. Het kan voorkomen dat Van Bentum Hoveniers niet altijd strikte naleving van de voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Van Bentum Hoveniers het recht verliest om in andere gevallen wel naleving van de voorwaarden te verlangen.
4. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes en overeenkomst

1. Alle offertes van Van Bentum Hoveniers zijn 1 maand geldig, tenzij in de offerte anders is aangegeven. Als de Klant akkoord geeft op de offerte, heeft Van Bentum Hoveniers het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen.
2. Een offerte vervalt als producten waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
3. Mocht in de offerte van Van Bentum Hoveniers een fout staan vermeld, dan kan de Klant Van Bentum Hoveniers niet aan deze fout houden als de Klant wist of had kunnen weten dat er sprake was van een vergissing of verschrijving.
4. De inhoud van alle offertedocumenten – zoals tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, beschrijvingen of specificaties – blijven eigendom van Van Bentum Hoveniers. De Klant dient de informatie uit de offertedocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, tenzij Van Bentum Hoveniers daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
5. Als op basis van de offerte van Van Bentum Hoveniers geen overeenkomst tot stand komt heeft Van Bentum Hoveniers – overeenkomstig artikel 7:405 BW – recht op een redelijke vergoeding van de Klant voor de aan de offerte verbonden kosten, zoals de kosten voor ontwerpen of begroten. Betaling van de verschuldigde offertekosten vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.
6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Van Bentum Hoveniers en de Klant de offerte/overeenkomst is ondertekend of de Klant akkoord heeft gegeven op de offerte van Van Bentum Hoveniers.

Artikel 3. Verplichtingen van de Klant

1. De Klant is verplicht om alle gegevens en/of informatie die Van Bentum Hoveniers aangeeft nodig te hebben, tijdig en volledig aan Van Bentum Hoveniers ter beschikking te stellen. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die gegevens en/of informatie.
2. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Klant weet of kan weten dat zij voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn, dan stelt de Klant Van Bentum Hoveniers van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
3. De Klant verleent Van Bentum Hoveniers op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang tot de plaats(en) waar de werkzaamheden moeten worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
4. De Klant ziet erop toe dat Van Bentum Hoveniers kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals voor elektrische gereedschappen, verlichting, verwarming, water, e.d.
5. De Klant dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of (op)leveringen, die niet tot het werk van Van Bentum Hoveniers behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Van Bentum Hoveniers uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.
6. Als de Klant tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 5 genoemde verplichtingen en daaruit voor Van Bentum Hoveniers extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is de Klant gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Van Bentum Hoveniers te vergoeden.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

1. Van Bentum Hoveniers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting.
2. Van Bentum Hoveniers draagt er zorg voor dat zij voor grondwerkzaamheden die worden uitgevoerd met een shovel een melding bij Kabels en Leidingen Informatie Centrum (hierna: KLIC) opvraagt. De kosten die gepaard gaan met het aanvragen van de hiervoor bedoelde KLIC-melding komen voor rekening van de Klant. De onderzoeksplicht van Van Bentum Hoveniers ten behoeve van ondergrondse kabels en leidingen gaat nooit verder dan het aanvragen van een KLIC-melding.
3. Indien de Klant Van Bentum Hoveniers geen opdracht geeft voor heiwerkzaamheden, dan kan Van Bentum Hoveniers niet aansprakelijk worden gehouden voor verzakkingen en de daaruit voortvloeiende schade. Indien de opdracht/overeenkomst het verrichten van heiwerkzaamheden omvat, dan wordt dit (schriftelijk) in de offerte vermeld.
4. Is voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden of de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant Van Bentum Hoveniers schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat de Klant Van Bentum Hoveniers een redelijk termijn moet geven om alsnog aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
5. Van Bentum Hoveniers heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door derden.
6. Als werkzaamheden wegens weersomstandigheden (zoals regen, onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel) niet kunnen worden verricht, dan is Van Bentum Hoveniers bevoegd om zijn werkzaamheden op te schorten.

Artikel 5. Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: door de Klant gewenste of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de offerte of overeenkomst.
2. Onder minderwerk wordt verstaan: de door de Klant gewenste verminderingen van het werk zoals opgenomen in de offerte of overeenkomst.
3. De Klant kan Van Bentum Hoveniers verzoeken om meer- of minderwerk. Van Bentum Hoveniers is pas verplicht om aan een verzoek tot meer- of minderwerk uitvoering te geven als Van Bentum Hoveniers akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Klant.
4. Als meerwerk noodzakelijk is wegens uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden, dan zal Van Bentum Hoveniers het meerwerk niet eerder uitvoeren of bij de Klant in rekening brengen dan nadat daarover met de Klant vooraf mondeling of schriftelijk overeenstemming is bereikt. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot het meerwerk laat de aanspraken Van Bentum Hoveniers op betaling onverlet.
5. Van Bentum Hoveniers berekend meerwerk op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
6. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Prijzen en betaling

1. De in een offerte vermelde prijzen worden exclusief btw weergegeven, tenzij anders in de offerte aangegeven.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals afvoerkosten en de kosten die gepaard gaan met een KLIC-melding.
3. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen ten aanzien van grondstoffen of materialen een wijziging ondergaan, is Van Bentum Hoveniers gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen zonder dat de Klant de overeenkomst kan beëindigen. Wanneer de Klant een consument is, kan de overeenkomst op diens verzoek wel worden beëindigd in geval van een prijswijziging.
4. Van Bentum Hoveniers is bevoegd om overeengekomen prijzen te verhogen zonder dat de Klant de Overeenkomst kan beëindigen, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wet- of regelgeving of dan wel ten gevolge van een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen of lonen.
5. De Klant is – tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen – verplicht om het totaal verschuldigde bedrag in 2 termijnen te betalen, te weten:
a. 50% van het totaal verschuldigde bedrag voordat Van Bentum Hoveniers aanvangt met de uitvoering van werkzaamheden en/of (op)leveringen.
b. 50% van het totaal verschuldigde bedrag nadat Van Bentum Hoveniers de werkzaamheden en/of (op)leveringen heeft verricht.
6. Van Bentum Hoveniers is gerechtigd om niet eerder met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen, dan nadat de eerste betaling zoals genoemd in artikel 6 lid 5 onder a is ontvangen.
7. De Klant dient iedere factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
8. Als de Klant niet binnen de in de lid 7 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Van Bentum Hoveniers voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Van Bentum Hoveniers moet maken ter incasso van hetgeen de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.
9. Als de Klant een consument is en de consument niet binnen de in lid 7 genoemde betalingstermijn volledig heeft betaald, dan stelt Van Bentum Hoveniers de consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de consument het verschuldigde bedrag vervolgens opnieuw niet, dan is de consument in verzuim. De consument moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Van Bentum Hoveniers voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Van Bentum Hoveniers moet maken voor de incasso van hetgeen de consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de consument.
10. Van Bentum Hoveniers heeft het recht om de betalingen die de Klant voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
11. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant – naar het oordeel van Van Bentum Hoveniers – daarvoor aanleiding geeft, is Van Bentum Hoveniers gerechtigd van de Klant (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door Van Bentum Hoveniers te bepalen vorm.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Van Bentum Hoveniers is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake van inhoud en vorm van ontwerpen, tekeningen, constructies, omschrijvingen, adviezen e.d.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Van Bentum Hoveniers voorbehouden, tenzij Van Bentum Hoveniers de Klant daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. Bij niet-nakoming of overtreding van het bepaalde in lid 1 en/of 2 van dit artikel is de Klant een direct opeisbare boete ten gunste van Van Bentum Hoveniers verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding, vermeerderd met € 500,00 voor iedere dag (een gedeelte van de dag hieronder begrepen) waarop zodanige overtreding voortduurt. Van Bentum Hoveniers behoeft hiervoor geen schade of verlies aan te tonen. In plaats van het voorgaande heeft Van Bentum Hoveniers het recht om schadevergoeding te vorderen.
4. Van Bentum Hoveniers heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Van Bentum Hoveniers in het kader van de overeenkomst geleverde producten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde producten eigendom blijven van Van Bentum Hoveniers totdat de Klant al zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten mag de Klant niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.
3. De Klant moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Van Bentum Hoveniers veilig te stellen.
4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Van Bentum Hoveniers daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Als Van Bentum Hoveniers zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Van Bentum Hoveniers om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Bentum Hoveniers zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 9. Garantie en klachten

1. Voor de geleverde producten met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. De garantie die door Van Bentum Hoveniers wordt verstrekt, te allen tijde beperkt tot de fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie.
2. Steen en hout zijn een natuurproducten met een bepaalde werking en producteigenschappen. Gevolgen van de werking van steen en hout vallen niet onder de garantieregeling en geven de Klant geen recht op enige schadevergoeding.
3. Stormschade en andere niet fabricage gerelateerde schade valt niet onder de garantie en geven de Klant geen recht op enige schadevergoeding.
4. De Klant is verplicht om werkzaamheden of producten direct nadat deze zijn (op)geleverd te onderzoeken. Daarbij moet de Klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
5. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na (op)levering schriftelijk bij Van Bentum Hoveniers worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk bij Van Bentum Hoveniers worden gemeld. Als de Klant een klacht later indient, dan is Van Bentum Hoveniers niet verplicht om de klacht in behandeling te nemen.
6. Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Bentum Hoveniers in staat is adequaat te reageren.
7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte etc. van producten die Van Bentum Hoveniers levert, vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Klant. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van een product, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
8. Indien de Klant tijdig klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
9. Als Van Bentum Hoveniers oordeelt dat een klacht tijdig en terecht is uitgebracht, dan zal Van Bentum Hoveniers het gebrekkige product of de gebrekkig verrichtte werkzaamheden – naar keuze van Van Bentum Hoveniers – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen producten aan Van Bentum Hoveniers te retourneren en de eigendom daarvan aan Van Bentum Hoveniers over te dragen, tenzij Van Bentum Hoveniers anders aangeeft.
10. Als Van Bentum Hoveniers oordeelt dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Van Bentum Hoveniers voor rekening van de Klant.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

Van Bentum Hoveniers heeft – naast zijn wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
a. de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Van Bentum Hoveniers na het sluiten van de overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend;
d. de Klant in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillietverklaring is ingediend;
e. ten laste van de Klant beslag is gelegd;
f. een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;
g. de Klant onder curatele of onder bewind is gesteld;
h. de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.
De Klant is verplicht om Van Bentum Hoveniers onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met h bedoelde gebeurtenis.

Artikel 11. Overmacht

1. Van Bentum Hoveniers is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van Bentum Hoveniers geen invloed kan uitoefenen en waardoor Van Bentum Hoveniers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zoals oorlog, oproer, epidemieën, pandemieën, quarantaine, terrorisme, werkstaking, brand, milieu- en waterschade, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid van personeel of ingeschakelde derde, annulering door derden, wanprestatie door derden en storingen in het computernetwerk.
3. Van Bentum Hoveniers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
4. Als Van Bentum Hoveniers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Van Bentum Hoveniers gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Van Bentum Hoveniers is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Van Bentum Hoveniers gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Van Bentum Hoveniers en/of zijn ondergeschikte(n).
3. Van Bentum Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 11).
4. Van Bentum Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Van Bentum Hoveniers is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
5. Van Bentum Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant informatie niet tijdig aan Van Bentum Hoveniers heeft doorgegeven, zoals voor het aanvragen van de KLICK-melding.
6. Van Bentum Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade aan kabels of leidingen die niet op de KLIC-melding staan vermeld en waarover de Klant geen informatie aan Hovenierbedrijf van Bentum heeft verstrekt.
7. Van Bentum Hoveniers is niet aansprakelijk voor verzakkingen of daaruit voortvloeiende schade, tenzij de Klant Van Bentum Hoveniers schriftelijk en uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven voor het verrichten van heiwerkzaamheden.
8. Van Bentum Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
a. onzorgvuldig gebruik van producten;
b. slijtage door normaal gebruik van producten;
c. onjuist onderhoud van producten;
d. plaatsing, bewerking en/of verwerking van producten;
e. omstandigheden waarop Van Bentum Hoveniers geen invloed kan uitoefenen zoals (extreme) weersomstandigheden en temperatuurwisselingen.
9. Van Bentum Hoveniers kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Bentum Hoveniers aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
10. Van Bentum Hoveniers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11. Als Van Bentum Hoveniers aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Bentum Hoveniers te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Van Bentum Hoveniers in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
12. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13. Elke aansprakelijkheid van Van Bentum Hoveniers vervalt door verloop van 12 maanden vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst door (op)levering, ontbinden dan wel andere wijze is geëindigd.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Bentum Hoveniers partij is, is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.